Foto: Remus Kotsell

Foto: Remus Kotsell

Varje kvartal har vi en någon form av medlemsaktivitet, det kan vara gästkväll där någon inbjuden fotograf, känd eller okänd, visar bilder och berättar om sitt fotograferande. Eller så träffas vi för att diskutera våra egna bilder, prata teknik, fotografera i studion eller ute etc. Vi gör också fotoresor och arrangerar fotokurser och workshops. Medlemmarnas egna aktivitetsförslag välkomnas!

Foto: Gunnar Eld

Foto: Gunnar Eld

För den som vill prova på att tävla med sina bilder kommer vi arrangera fototävlingar och salonger, både inom klubben och utanför. Vi arrangerar också egna utställningar där du får chans att visa upp dina bilder. 

Som medlem kan delta i de livliga diskussionerna i vår Facebookgrupp som endast är öppen för medlemmar.

 

STADGAR FÖR ROSLAGENS FOTOKLUBB

1.    Föreningens namn och uppgift

1.1         Föreningens namn är Roslagens Fotoklubb. Föreningen får i tal och skrift tecknas som Roslagens Fk, RFK, Åkersberga Fotoklubb, Åkersberga FK, ÅFK.

Foto: Lars Eskildsen

Foto: Lars Eskildsen

1.2         Roslagens Fotoklubb är en ideell och opolitisk förening.

1.3         Föreningen har till uppgift att,

  • Verka för ökad samverkan mellan fotointesserade.
  • Aktivt verka för utvecklingen av den fotografiska konsten och kulturen i Österåkers kommun.
  • Skapa förutttningar for en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

2.    Medlemskap

2.1         Person som är intresserad av fotografi och som delar föreningens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar äger rätt att bli medlem i föreningen.

2.2         Ansluten fotoklubb och enskild medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda avgiften senast den 31 mars varje år.

2.3         Medlem som inte erlagt avgiften senast två månader efter angiven dag kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan även ske av medlem som bryter mot föreningens stadgar eller i enlighet med dem fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse enhälligt.

3.    Årsmöte

3.1         Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Årsmötet består av den vid föregående årsmöte valda styrelsens ordinarie ledamöter samt föreningens medlemmar.

3.2         Föreningens årsmöte skall hållas senast under Juli månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet.

3.3         Kallelse till årsmötet skall ske senast två månader för mötesdagen. I kallelsen skall anges de särskilda ärenden som styrelsen avser att förelägga årsmötet.

3.4         Medlemmar har rätt att motionera till årsmötet. Motion skall skriftligen tillställas ordföranden senast två månad före årsmötet.

3.5         Senast två veckor före årsmötet skall förslag till dagordning för årsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för verksamhetsåret samt eventuella motioner och förslag till årsmötet vara utsända till medlemmarna.

3.6         Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.

a)    Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna

b)    Fastställande av dagordning

c)    Fastställande av röstlängd

d)    Val av ordförande för årsmötet

e)    Val av sekreterare för årsmöte.

f)     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

g)    Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

h)    Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

i)     Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

j)     Revisorernas berättelse

k)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

l)     Behandling av motioner och styrelsens förslag

m)  Fastställande av avgifter för kommande år

n)    Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen

o)    Val av ordförande

p)    Val av suppleanter till styrelsen

q)    Val av revisor och en revisorssuppleant.

r)     Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte

s)    Frågor rörande kommande årsmöten

t)     Årsmötets avslutning

u)    Övriga frågor

3.7         Årsmötet kan endast fatta beslut i de frågor som upptagits på den fastställda dagordningen.

3.8         Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen beslutar eller efter skriftlig begäran av minst en fjärdedel av antalet medlemmar. Mötet skall hållas inom två månader efter en sådan begäran. Extra föreningsmöte kan endast fatta beslut i fråga som föranlett dess utlysande.

4.    Styrelsen

4.1         Föreningens verksamhet leds av den av årsmötet valda styrelsen. Föreningen skall ha sitt säte inom Österåkers kommun, Stockholms län.

4.2         Styrelsen skall bestå av ordförande, som väljs särskilt, samt ytterligare minst två och som mest sex ordinarie ledamöter. Samtliga ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valen skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. För styrelsen kan upp till tre suppleanter väljas för en tid av ett år.

4.3         Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

4.4         Suppleanterna har rätt att delta i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

4.5         Suppleant har rösträtt endast när han ersätter ordinarie ledamot.

4.6         Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.

4.7         Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde senast en månad efter årsmötet. Vid sammanträdet skall styrelsen fatta beslut om vem/vilka som, förutom styrelsen i sin helhet, äger rätt att teckna föreningens firma.

4.8         Styrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av den vid sammanträdet fungerande ordföranden.

5.    Förvaltning och revision

5.1         Föreningens verksamhetsår är kalenderår 1 januari - 31 december.

5.2         Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltning. Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets utgång upprätta verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning. Dessa handlingar skall vara revisor tillhanda senast 1 mars.

5.3         Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av revisor som valts av årsmötet för en tid av ett år räknat från årsmöte till årsmöte. För revisor väljs en suppleant för en tid av ett år. Revisor skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. I berättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

6.    Valberedning

6.1         Årsmötet skall utse en valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, som har att förbereda valen vid nästa årsmöte.

7.    Stadgeändring

7.1         Ändring av stadgarna kan endast ske efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Minst två månader skall förflyta mellan de två besluten. Årsmötet skall även besluta från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

8.    Upplösning av föreningen

8.1         Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet.

8.2         Eventuell behållning vid upplösning skall tillföras en av styrelsen utvald välgörenhetsorganisation.